Industrial Computer Repair

2020

20020018 SBC PCA-6144S Rev.B2

관리번호 : 20020018

 

입고일 : 2020년 02월 03일 출고일 : 2020년 02월 03일

 

분류 : SBC 품목 :  

 

제조사 :   모델 : PCA-6144S Rev.B2

 

시리얼 : EP9B014359 증상 : 작동불

  

수리내역의 다른 글