Industrial Computer Repair

2020

20020023 KT MILL 아변기 장비 PCB

 

관리번호 : 20020023

 

입고일 : 2020년 02월 19일 출고일 : 2020년 02월 19일

 

분류 :   품목 : KT MILL 아변기 장비 PCB

 

제조사 :   모델 : 87350-15003-S500

 

시리얼 : NP5K073-F2 증상 :  

 


 

수리내역의 다른 글